Informujemy, iż zakończył się okres realizacji projektu i nasz Pozytywny Żłobek przyjmuje obecnie dzieci rodziców bez względu na ich sytuację na rynku pracy. Zapraszamy!

Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pozytywny żłobek w Gminie Oleśnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Osi priorytetowej: VIII. Rynek pracy Działania: 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego

O nas

Pozytywny Żłobek w Oleśnicy rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2019. Zaprosiliśmy do naszej placówki łącznie 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówka została oficjalnie otwarta przez przedstawicieli żłobka i władz samorządowych miasta Oleśnica.

            Lokal żłobka został specjalnie przygotowany do pełnienia swojej funkcji oraz wyposażony we wszelkie niezbędne udogodnienia dla bezpieczeństwa dzieci. Do żłobka przylega również plac zabaw, którym dysponujemy wyłącznie my. Nowe sprzęty, zabawki i pomoce służą od tego momentu naszym podopiecznym. Placówkę otworzyliśmy z 5 osobami pracującymi z dziećmi każdego dnia: 4 wykwalifikowane opiekunki dziecięce oraz dyrektor, również doświadczona w pracy z najmłodszymi. W naszych działaniach wspiera nas również personel pomocniczy i porządkowy, a także zewnętrzne firmy współpracujące.

Kadra

W Pozytywnym Żłobku w Oleśnicy pracuje doskonale wykształcona kadra z dużym doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Każda Ciocia dodatkowo wykorzystuje inne swoje zainteresowania, umiejętności i wcześniejsze doświadczenia zawodowe do urozmaicania dzieciom dnia w żłobku. Uśmiech, miłość i empatia, którą każda z Opiekunek ma dla dzieci wraca do nas wielokrotnie w zadowolonych, szczęśliwych buziach Podopiecznych.

Nasze wspaniałe Ciocie:

p. Joanna Chmielewska- ciocia Asia

p. Barbara Leśna- ciocia Basia

p. Marzena Jankowska- ciocia Marzenka

p. Diana Andrzejkowicz- ciocia Diana

p. Dominika Krawczyńska- ciocia Dominika

oraz Pomoc Opiekuna p. Katarzyna Remiś- ciocia Kasia

Żłobkiem zarządza ciocia Karolina, Dyrektor Karolina Klupś- Orłowska.

Za zdrowie dzieci i higieniczne warunki w żłobku odpowiada p. pielęgniarka Lucyna Klupś.

Język angielski

Wierzymy, że chłonny umysł małego dziecka jest zdolny do wielkich rzeczy. Chcemy oswajać maluchy ze środowiskiem anglojęzycznym i dzięki temu sprzyjać wielojęzyczności, dlatego nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego w trakcie swojego pobytu w żłobku. Zajęcia prowadzi lektor Anna Mecwaldowska z Centrum Edukacyjnego THE TOWER, szkoły językowej z Oleśnicy.

Oto co Pani Anna mówi o sobie i swoich zajęciach:

„Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie licencjackim z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także kontynuuje naukę na specjalności wczesnego wspomaganie rozwoju dziecięcego. Uczęszczam również na różne szkolenia oraz warsztaty mające na celu podniesienie moich kwalifikacji. Z dziećmi pracuje od 8 lat i priorytetem jest dla mnie stworzenie cieplej relacji z uczniami, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Prowadzę zajęcia z języka angielskiego dostosowane poziomem do wieku oraz możliwości rozwojowych dziecka. W pracy biorę pod uwagę rozwój emocjonalny, fizyczny oraz społeczny dzieci. Pracuje z dziećmi w każdym wieku, zaczynając od maluszków w żłobku przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym a nawet z młodzieżą. Staram się szukać wspólnego języka i szukać wspólnych rozwiązań. Metody również staram się dostosowywać indywidualnie do zastanych potrzeb, również w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Kontakt z językiem od jak najmłodszych lat jest niezwykle ważny dla każdego dziecka. Język angielski jest niezbędnym narzędziem, którym każdy współczesny człowiek musi umieć się posługiwać, dlatego THE TOWER promuje zajęcia ogólnorozwojowe z językiem angielskim dla maluszków w każdym wieku. „Nauka” języka angielskiego odbywa się w ruchu, z muzyką, śpiewem oraz rytmem, między innymi z wykorzystaniem metody TPR (Total Physical Response). Na zajęciach wykorzystujemy przedmiotu codziennego użytku oraz znane dzieciom zabawki i elementy wyposażenia, książeczki, puzzle, gry instrumenty muzyczne, a także korzystany z materiałów multimedialnych dostępnych w Internecie.

Nie da się przecenić wartości, jaką mają dla dzieci zajęcia językowe. Wspomagają one wczesny rozwój dziecka i przyspieszają rozwój mowy oraz rozumienia. Dzięki tym zajęciom zaszczepiamy w dzieciach miłość do odkrywania, otwartość na nowe i inne wrażenia oraz dajemy ogromny kapitał na przyszłość. A także świetnie się bawimy.”

Warto wspomnieć, że p. Dyrektor Karolina Klupś- Orłowska jest wykwalifikowanym lektorem języka angielskiego z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania słuchaczy. To ona najbardziej naciska na konieczność zaznajamiania dzieci z językami od najmłodszych lat, a nawet miesięcy. Kontakt z językami jest kluczową wartością przekazywaną naszym dzieciom.

Psycholog

W naszym Żłobku Rodzice oraz opiekunowie mają możliwość skorzystania z porady psychologa, który pracuje z dziećmi i prowadzi obserwacje, a także wspomaga Ciocie w sprawowaniu opieki nad naszymi podopiecznymi. Żłobek współpracuje z p. Urszulą Jędrzejewską. Pani Psycholog następująco wypowiada się o sobie i swojej pracy u nas:

„Okres niemowlęcy oraz okres wczesnego dzieciństwa to czas, w którym zmiany rozwojowe są szczególnie liczne. Zmiany następują w zakresie interakcji społecznych, nabywania i wykorzystywania mowy, pamięci, zdolności rozumowania, koncentracji uwagi oraz wszystkich innych obszarów funkcjonowania ludzkiego. Stąd bardzo ważna jest rola psychologa w żłobku, który uważnie czuwa, by zmiany te przebiegały jak najbardziej prawidłowo. Praca psychologa w żłobku obejmuje przede wszystkim obserwację i diagnozę dzieci oraz udzielanie konsultacji indywidualnych dla rodziców. Psycholog towarzyszy wychowawcom także w trakcie codziennych zajęć, pomaga i obserwuje dzieci zarówno podczas posiłków, zabawy spontanicznej oraz zajęć pedagogicznych. Służy to celnej diagnozie rozwoju dzieci, co niezbędne jest dla ustalenia dalszej pracy z nimi. Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe wykorzystując posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Zajęcia prowadzone przez psychologa mają na celu stymulację i wspomaganie wszystkich sfer rozwoju dziecka. Obejmują m. in. ćwiczenia poznawcze, psychoruchowe, bajkoterapię czy też relaksację, Psycholog współpracuje z rodzicami dzieci, prowadząc rozmowy odpowiadając na ich pytania. W czasie takich spotkań przekazuje swoje obserwacje na temat dziecka, rozmawia o jego mocnych i słabych stronach oraz o tym, czy podobne zachowania są udziałem dziecka w domu, jak i w żłobku. Współpraca z rodzicami jest podstawą pracy psychologicznej, ponieważ to oni są specjalistami, którzy najlepiej znają i rozumieją swoje dziecko, jego emocje i zachowania. Psycholog ściśle współpracuje także z opiekunami i wychowawcami, którzy przekazują mu swoje obserwacje na temat dzieci.

Nazywam się Urszula Jędrzejewska, jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim. Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym oraz szkolnym, zarówno w normie rozwojowej, jak i z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Swoją wiedzę staram się nieustannie rozszerzać biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach. Celem mojej pracy jest zawsze pomoc w pełnym rozwoju, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i poufności. Prywatnie jestem mamą dwójki przedszkolaków.”

W naszym żłobku odbywają się również zajęcia z sensoplastyki, a także spotkania z niezwykłymi gośćmi np. zwierzętami. Chcemy również zintegrować ze sobą grupę rodziców naszych dzieci i proponujemy im udział w warsztatach rodzinnych i innych wydarzeniach w ciągu całego roku.

Warsztaty dla dzieci i rodziców, bale oraz zajęcia okolicznościowe

Co jakiś czas organizujemy dla naszych dzieci, a także ich rodziców warsztaty tematyczne i inne zajęcia okolicznościowe. W tym zakresie niezmiennie współpracujemy z lokalną firmą animacyjną CZAR- Centrum Aktywnej Zabawy i ich nieocenionymi animatorami. Ich pomyslowość i innowacyjne podejście do organizacji czasu dla dzieci zawsze zapewnia nam wspaniałe przeżycia i mnóstwo rozrywki. Za nami już bale organizowane minimum 3 razy do roku, wspaniałe pikniki rodzinne oraz warsztaty świąteczne.


[Archiwalne]

O projekcie

Cel projektu

Wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) wśród 48 osób (46 kobiet i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu województwa dolnośląskiego w szczególności z gminy Oleśnica.

Grupa docelowa

Wsparciem w proj. zostaną objęte osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3:

  1. osoby fizyczne powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich – osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 rozumiane jako osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu kodeksu pracy – 29 (28 kobiet i 1 mężczyzna);
  2. osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu kodeksu pracy -19 (18 kobiet i 1 mężczyzna).

Funkcjonowanie żłobków

Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. jest doświadczoną organizacją prowadzącą sieć żłobków w całej Polsce. Nowo powstałe placówki posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia (m.in. z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej) oraz są wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żłobki prowadzone są w oparciu o regulamin organizacyjny oraz statut.

Opiekę pełnią opiekunki posiadające kwalifikacje określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jedna opiekunka sprawuje opiekę nad nie więcej niż 8 dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nad nie więcej niż 5 dzieci.

Zapewnione są dzienne posiłki dostosowane do wieku, uwzględniające występowanie u dzieci alergii pokarmowych.

Oferowana jest także pomoc logopedy oraz konsultacje z psychologiem, w tym konsultacje przeznaczone dla rodziców dotyczące metod wychowawczych, pracy z dzieckiem, pojawiających się trudności itp.

Dzieci w żłobkach będą objęte opieką pielęgniarską.

Dzieci  oraz opiekunki/opiekunowie zostaną ubezpieczeni. Funkcjonowanie żłobków zostanie zapewnione przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Koszt związany z uczęszczaniem dziecka do żłobka: 

Dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów.

Pozostała część w wysokości 15% kosztów będzie pochodzić z opłat rodziców na rzecz żłobka.

Dofinansowanie związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa nie dłużej niż 24 miesiące.

Warunki konieczne, jakie musi spełnić uczestnik projektu:

– zamieszkanie uczestnika na terenie województwa dolnośląskiego,

– opieka nad dzieckiem do lat 3.

Kryteria dodatkowe rozpatrywane w przypadku, gdy konieczne będzie tworzenie list rezerwowych:

– niepełnosprawność – 2 pkt.;

–  liczba dzieci w rodzinie – 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt.;

– dochód netto przypadający na osobę w rodzinie – 0-500 zł – 2 pkt., 500 – 1000 zł – 1 pkt., powyżej 1000 zł – 0 pkt.

– rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – 2 pkt.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie Pozytywny żłobek w Gminie Oleśnica.