Informujemy, iż zakończył się okres realizacji projektu i nasz Pozytywny Żłobek przyjmuje obecnie dzieci rodziców bez względu na ich sytuację na rynku pracy. Zapraszamy!

Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pozytywny żłobek w Gminie Oleśnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Osi priorytetowej: VIII. Rynek pracy Działania: 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego

O nas

Pozytywny Żłobek w Oleśnicy rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2019. Zaprosiliśmy do naszej placówki łącznie 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówka została oficjalnie otwarta przez przedstawicieli żłobka i władz samorządowych miasta Oleśnica.

            Lokal żłobka został specjalnie przygotowany do pełnienia swojej funkcji oraz wyposażony we wszelkie niezbędne udogodnienia dla bezpieczeństwa dzieci. Do żłobka przylega również plac zabaw, którym dysponujemy wyłącznie my. Nowe sprzęty, zabawki i pomoce służą od tego momentu naszym podopiecznym. Placówkę otworzyliśmy z 5 osobami pracującymi z dziećmi każdego dnia: 4 wykwalifikowane opiekunki dziecięce oraz dyrektor, również doświadczona w pracy z najmłodszymi. W naszych działaniach wspiera nas również personel pomocniczy i porządkowy, a także zewnętrzne firmy współpracujące.

            Dla komfortu, zabawy i jak najlepszego wspierania rozwoju naszych maluchów w naszym żłobku jedne z najważniejszych zajęć w ciągu tygodnia to zajęcia logopedyczne bardzo lubiane przez dzieci. W razie potrzeb możemy również korzystać z pomocy psychologa. Rodzice naszych podopiecznych również mają umożliwione konsultacje i regularne otrzymywanie informacji zwrotnych o dzieciach wraz ze wskazówkami dla lepszej opieki nad nimi.

            W naszym żłobku odbywają się również zajęcia z sensoplastyki, a także spotkania z niezwykłymi gośćmi np. zwierzętami. Chcemy również zintegrować ze sobą grupę rodziców naszych dzieci i proponujemy im udział w warsztatach rodzinnych i innych wydarzeniach w ciągu całego roku.


[Archiwalne]

O projekcie

Cel projektu

Wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) wśród 48 osób (46 kobiet i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu województwa dolnośląskiego w szczególności z gminy Oleśnica.

Grupa docelowa

Wsparciem w proj. zostaną objęte osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3:

  1. osoby fizyczne powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich – osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 rozumiane jako osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu kodeksu pracy – 29 (28 kobiet i 1 mężczyzna);
  2. osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu kodeksu pracy -19 (18 kobiet i 1 mężczyzna).

Funkcjonowanie żłobków

Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. jest doświadczoną organizacją prowadzącą sieć żłobków w całej Polsce. Nowo powstałe placówki posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia (m.in. z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej) oraz są wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żłobki prowadzone są w oparciu o regulamin organizacyjny oraz statut.

Opiekę pełnią opiekunki posiadające kwalifikacje określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jedna opiekunka sprawuje opiekę nad nie więcej niż 8 dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nad nie więcej niż 5 dzieci.

Zapewnione są dzienne posiłki dostosowane do wieku, uwzględniające występowanie u dzieci alergii pokarmowych.

Oferowana jest także pomoc logopedy oraz konsultacje z psychologiem, w tym konsultacje przeznaczone dla rodziców dotyczące metod wychowawczych, pracy z dzieckiem, pojawiających się trudności itp.

Dzieci w żłobkach będą objęte opieką pielęgniarską.

Dzieci  oraz opiekunki/opiekunowie zostaną ubezpieczeni. Funkcjonowanie żłobków zostanie zapewnione przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Koszt związany z uczęszczaniem dziecka do żłobka: 

Dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów.

Pozostała część w wysokości 15% kosztów będzie pochodzić z opłat rodziców na rzecz żłobka.

Dofinansowanie związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa nie dłużej niż 24 miesiące.

Warunki konieczne, jakie musi spełnić uczestnik projektu:

– zamieszkanie uczestnika na terenie województwa dolnośląskiego,

– opieka nad dzieckiem do lat 3.

Kryteria dodatkowe rozpatrywane w przypadku, gdy konieczne będzie tworzenie list rezerwowych:

– niepełnosprawność – 2 pkt.;

–  liczba dzieci w rodzinie – 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt.;

– dochód netto przypadający na osobę w rodzinie – 0-500 zł – 2 pkt., 500 – 1000 zł – 1 pkt., powyżej 1000 zł – 0 pkt.

– rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – 2 pkt.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie Pozytywny żłobek w Gminie Oleśnica.